O nás

 Spoločnosť INPOS Slovakia, s.r.o. zabezpečuje komplexnú službu pre výrobcov (dovozcov) pneumatík na území SR v rámci individuálnych ale aj kolektívnych systémov. V rámci individuálnych plnení spoločnosť týmto vytvorí, prevádzkuje a udržiava funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (pneumatikami) počas celej doby individuálneho plnenia si všetkých legislatívnych povinností za každého zmluvného výrobcu.

  

Váš partner pri riešení logistiky a následného využívania odpadových pneumatík

  • Poskytujeme komplexnú službu pre povinné osoby (dovozcov pneumatík) od vybavenia autorizácie, zastupovanie pri všetkých povinnostiach až po spracovanie nutných legislatívnych výkazov, správ a evidencií v rámci individuálych systémov
  • Vykonávame zber opotrebovaných pneumatík zo zberných miest (distibútorov) povinných osob vlastnými dopravnými prostriedkami príp. zmluvnými partnermi a ich následné odovzdanie oprávneným spoločnostiam podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a podieloch stanovených v Programe SR
  • Pri následnom nakladaní s pneumatikami postupujeme podľa hierarchie nakladania s odpadmi
  • Spolupracujeme so spracovateľskými spoločnostiami, ktoré sa zaoberajú prípravou na opatovné použitie, materiálovým využitím, recykláciou, ale aj energetickým využívaním opotrebovaných pneumatík
  • Poskytujeme poradenstvo pre externé spoločnosti vo všetkých složkách životného prostredia včetne nakladania s chemickými látkami a postupov pri havarijných situáciach.

Objednávkový formulár